Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikaŠioje privatumo politikoje pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Posūkis“ (toliau –Įmonė) tvarko interneto svetainės http://www.gariunai.lt lankytojų asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymą Įmonėje reglamentuoja Europos Sąjungos Bendrasis duomenųapsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmensduomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Lankydamiesi Interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kadĮmonė atitinkamus duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuosenumatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Posūkis“, juridinio asmens kodas 122570783, adresas Jankiškių g. 43A, LT-02300Vilnius.

ASMENS DUOMENYS

Įmonė renka bei toliau tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugąreglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais: Jūsų sutikimu ir/arbasiekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 • 1. Asmens duomenų rinkimo tikslai:

  • Įmonė renka ir tvarko asmens duomenis, teikdama Jums renginių organizavimopaslaugas;

  • Tiesioginės rinkodaros tikslais, jei Jūs prenumeruojate Įmonės el. paštusiunčiamus naujienlaiškius, kuriuose pateikiama informacija apie naujausiusrenginius, įvykius ir teikiamas paslaugas.

  • Siekiant atsakyti į Jūsų paklausimus arba sudarant sutartis su Jumis dėl Įmonėsteikiamų paslaugų, organizuojamų renginių, patalpų nuomos ir prekybos.

  • 1.1. Asmens duomenų tvarkymas, teikiant renginių organizavimo paslaugas:

   • 1.1.1. Teikdama renginių organizavimo paslaugas Įmonė renka Jūsų asmens duomenis,siekdama užregistruoti Jus dalyvauti renginyje ir siųsti su tuo susijusiąinformaciją.

   • 1.1.2. Šiuo tikslu Įmonė kaupia šiuos asmens duomenis: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

   • 1.1.3. Sukaupti Jūsų duomenys gali būti naudojami konkretaus renginio organizavimo irinformacijos dėl jo perdavimo tikslais.

   • 1.1.4. Sukaupti duomenys saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.

  • 1.2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais:

   • 1.2.1. Įmonė tvarko ir kaupia Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tiktuo atveju, jeigu Jūs savo elektroniniu laišku kreipiatės į Įmonę su prašymu gautiĮmonės siunčiamus naujienlaiškius ir Informaciją apie būsimus renginius ir teikiamas paslaugas. Pageidavimą gautI naujienlaiškį siųskite elektroniniaisadresais: koncertai@gariunai.lt ir muge@gariunai.lt

   • 1.2.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Įmonės naujienlaiškių ir siunčiamosinformacijos, parašydami mums elektroninį laišką elektroniniais adresais:koncertai@gariunai.lt ir muge@gariunai.lt

   • 1.2.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais kaupiami šie Jūsų asmens duomenys: elektroniniopašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, jeigu Jūs jį pageidaujatenurodyti.

   • 1.2.4. Jūsų asmeniniai duomenys šiuo atveju gali būti panaudojami, siekiant Jusinformuoti apie Įmonės būsimus renginius, įvykius ir paslaugas.

   • 1.2.5. Jūsų asmens duomenys pateikti Įmonei saugomi 3 metus po Jūsų atsisakymo gautiĮmonės naujienlaiškius.

  • 1.3. Asmens duomenų tvarkymas, siekiant atsakyti į paklausimus ir sudarantsutartis:

   • 1.3.1. Jūsų pateikiami asmens duomenys Įmonei gali būti kaupiami, siekiant atsakyti įJūsų pateiktus paklausimus Įmonei apie Įmonės organizuojamus renginius, įvykius, patalpas, vykdomą prekybą arba teikiamas paslaugas arba sudarantsutartis su Jumis dėl mūsų teikiamų paslaugų, jeigu šie paklausimai buvo gautiĮmonės elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, valdomuose Įmonės, telefonu,jeigu Jūsų asmens duomenys būtini, siekiant efektyviai pateikti Jums informacijąir atsakyti į Jūsų klausimą, arba tai reikalinga sutarties sudarymui.

   • 1.3.2. Tokiu atveju gali būti kaupiami Jūsų duomenys: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas bei kiti duomenys, jeigu tainumatoma atskirai sutartyje.

   • 1.3.3. Šie duomenys Įmonėje gali būti saugomi iki trejų metų.

 • 2. Internetinėje svetainėje nėra naudojami slapukai. Jums apsilankius svetainėje,identifikuojamas Jūsų IP adresas naršyklėje, tačiau Įmonė duomenų apie Jūsų IPnekaupia ir nesaugo.

 • 3. Asmens duomenų teikimas ir saugojimo terminas

  • 3.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu.Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik teisės aktų nustatyta tvarka.

  • 3.2. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybiniųinstitucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisėsaktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

  • 3.3. Įmonė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

 • 4. Duomenų subjekto teisės. Jūs turite teisę:

  • 4.1. Gauti informaciją, kaip tvarkomi Jūsų duomenys.

  • 4.2. Reikalauti ištaisyti duomenis.

  • 4.3. Reikalauti ištrinti duomenis. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

  • 4.4. Apriboti duomenų tvarkymą.

  • 4.5. Nesutikti su duomenų tvarkymu.

  • 4.6. Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

  • 4.5. Nesutikti su duomenų tvarkymu.

  Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: muge@gariunai.lt

 • 5. Baigiamosios nuostatos

  • 5.1. Ši Politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais Įmonė naująją šios Politikos redakciją skelbia Įmonės interneto svetainėje.

Paskutinė Privatumo politikos atnaujinimo data: 2021-04-14

Top